Biyoloji, Yunanca “Bios” (Yaşam) ve “Logos” (Bilim) kelimelerinin birleşmesinden oluşan, tüm canlıların birbirleriyle ve çevre ile etkileşimlerini, bu etkileşimlerin sebep ve sonuçlarını araştıran bilim dalıdır. Biyoloji bilimi bilgiye ulaşmak için bilimsel metotlar kullanır.

Teknolojinin gelişimi ile birlikte Biyoloji bilimi hızla gelişmektedir. Bu nedenle okulumuzda hem gelişmekte olan bir bilimin temellerini atmak, hem de bilime ışık tutan bireyler yetiştirmek adına donanımlı sınıf ve laboratuvarlarımızda gerçekleştirdiğimiz ders ve deneylerle farklı öğrenme yolları izlenmektedir.

Öğrencilerimizin gelişen teknolojiyi takip etmeleri ve güncel çevre sorunlarına karşı yenilikçi bir yaklaşımla çözümler üretebilmeleri desteklenerek proje tabanlı eğitim modeli uygulanmaktadır.

 

Fen Derslerinin Ortak  Hedefleri

-Bilimsel okur-yazarlığı geliştirmek;
-Veri toplayan ve topladığı bu verileri analiz eden, sonuçlarını yorumlayarak geliştiren nesiller yetiştirmek;
-Bilimin doğası üzerinde farkındalık yaratmak;
-Üretken, eleştirel düşünen ve sorun çözen öğrenciler yetiştirmek;
-İş birliği içinde çalışabilen sosyal bireyler yetiştirmek;
-Teknolojiyi etkin bir biçimde kullanan nesiller yetiştirmek;
-Delillere ve ispata dayanarak iddiaları gerekçelendirmek, değerlendirmek ve bilimsel bilgiyi paylaşmak;
-Laboratuvarları aktif olarak kullanmalarını desteklemek;
-Bilimsel etiği önemseyen ahlaklı nesiller yetiştirmek;
-21. yüzyılın gerekliliklerine hazırlanmalarını sağlamak;
-Derslerde  WEB 2.0 araçlarının etkin kullanılması, ve çeşitli animasyon, simülasyon ve 3D gereçler ile zenginleştirilmiş deneysel çalışmaların uygulanması online süreçte de hedeflerimizi gerçekleştirmemiz adına faydalı olmaktadır.
-Doğaya karşı bilinçli, doğayı ve tüm canlıları seven ve saygı duyan,  yardımsever ve yapıcı sistem içerisinde çevresini iyi anlayan bireyler yetiştirmek;
-Gözlem yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak;
-Doğru soruyu sormaya teşvik etmek;
-Doğada gerçekleşen olayları objektif olarak algılama ve yorumlama gibi öğretilere sahip olmalarını sağlamak;
-Çevre sorunlarına duyarlı, sürdürülebilir dünya kavramını anlayan ve içselleştiren, çeşitli görüşleri kritik edebilen bakış açısına sahip olmalarını sağlamak;
-Proje üretmelerini teşvik ederek ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımlarını desteklemek;
-Bilim Olimpiyatlarına katılmaları için akademik altyapılarını güçlendirmek;
-Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek;
-Akademik olarak altyapısı güçlü öğrenciler yetiştirmek
-Öğrencilerimizi iyi üniversite ve bölümlere yerleştirmek

Atatürk Köşesi

Ansolon