MEB müfredatını esas alarak yapılandırdığımız matematik derslerimizde öncelikle öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak, analitik düşünme becerileri geliştirmek; matematiğin temel kavramları arasındaki ilişkileri anlama, yaşamla ilişkilendirme, tahminde bulunma, problem kurma, problem çözme şekil ve şemalara dayalı veri analizleri yapma gibi matematiksel yetkinlikleri kazandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler, uygulamalar ve eğitim teknolojileriyle desteklenen zenginleştirdiğimiz programlar uygulanmaktadır.

Dersin temel kazanımlarına yönelik aritmetik becerilerde hız kazanmaları, işlenen konuların somut öğrenmeler ile desteklenmesi; üst bilişsel düşünme becerilerini destekleyen akıl oyunlarına ilgi duymaları öğrenme süreçlerinde bireysel farklıkların göz önünde bulundurulması önemsenir.

Öğrencilerin derslere etkin katılımı, modelleme süreçlerine dâhil olması, süreç odaklı öğrenme aktiviteleri oluşturulması planlama çalışmalarının odak noktasını oluşturur.

21. yüzyıl becerilerinden biri olarak görülen finans okuryazarlığı alanında yetkinlik kazandırmak da matematik dersi içeriğinde ilkokul sınıflarımızda uygulanan bir programdır. Bu programda; ihtiyaç ve istekleri arasındaki farkı ayırt etmeleri, günlük basit harcamalara ilişkin akılcı kararlar alabilmeleri, fatura gibi günlük hayatta kullanılan finansal belgeleri tanıyabilmeleri, karşılaştıkları parasal durumlarda pratik işlemler yapabilmeleri, paraları tanımaları, harçlıklarını verimli kullanmaları, parayı yönetme bilincini kazanmaları hedeflenmektedir.

1.SINIF
1.sınıf matematik derslerimizde uyguladığımız programın temel amaçlarına yönelik sınıf içi çalışmalarda ve etkinliklerde, basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru bir süreç izlenmekte öğrencilerimizin gelişimsel düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak öğretim ortamında içerik ve etkinlik farklılaştırmalarına, oyunlaştırmalara, takım çalışmalarına önem verilmektedir.

100 içinde ritmik saymalar yapma
Rakamları okuyup yazma,
Sayılar onluk ve birlik şeklinde ifade etme
Toplama, çıkarma işlemleriyle ilgili modellemeler yapma
Zihinden toplama, çıkarma stratejilerini uygulama
Problem kurma, çözme
Yarım, bütün kavramlarını modelleme ile açıklama
Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırma, modelleme
Geometrik şekillere, geometrik cisimlere günlük hayattan örnekler verme
Örüntü mantığını açıklama, örüntü mantığı oluşturma
Uzunlukları standart olamayan araçlarla ölçme işlemi yapma
Paraları tanıma
Takvim okuma, kullanma
Tam ve yarım saatleri okuma
Karşılaştırma yaparak tartma ve sıvıları ölçme
Basit veri tablolarını okuma, konularına ilişkin bilgi ve becerileri öğrenme ve geliştirmeleri sağlanır.

2. SINIF
Öğrencilerimizin bağımsız düşünebilme ve karar verebilme, öz düzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geliştirmeleri yanında takım halinde çalışma bilinci kazanabilme amaçlarına göre ders içerikleri oluşturulmaktadır.

Öğrencilerimizin 2.sınıf müfredatında bulunan:
Modeller kullanılarak 100’den küçük sayıların basamak değerlerine ayrıma.
Aritmetik işlemlere ait kavramları öğrenme
İşlemleri modellemeler ile ifade etme
İki basamaklı sayılarla toplama, çıkarma işlemleri yapma
Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi anlama
Dört işleme dayalı problemler çözme, kurma
Bütün ve yarımın çeyrek ile ilişkisini açıklama
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırma
Geometrik şekil ve cisimleri modelleme
Çevrelerindeki simetrik şekilleri bulma
Örüntü mantığını açıklama, örüntü mantığı oluşturma
Standart ölçme birimlerini tanıma
Lira ve kuruş arasındaki ilişkiyi fark etme
Tam, yarım, çeyrek saatleri okuma
Veri tablosu, grafiği oluşturma ve yorumlama, konularında matematiksel yetkinliklerini güçlendirmek hedeflenmektedir.

3. SINIF
Öğrencilerin derse ilişkin algı ve tutumlarının olumlu akademik benlik algısını geliştirmelerinde önemli etken olduğu bilinciyle ders içerikleri planlanmaktadır. Bilgiye ulaşmada araştırmacı olmaları ve takım halinde hareket etmenin önemini kavramalarını sağlayacak öğretim ortamları oluşturmak amaçlanmaktadır.

MEB müfredatı kazanımları doğrultusunda
Eski uygarlıkların kullanmış olduğu sayı sistemlerini ve rakamları tanıma
Üç basamaklı sayıları modelleme,
Üç basamaklı sayıların basamak değerlerini bilme
Parça-bütün ilişkisini kesir kavramları ile ifade etme.
Geometrik cisimlerin benzerlik ve farklılıklarını ayırt etme
Geometrik şekillerin kenarlarını cetvel ile ölçme
Geometrik şekillerin simetri doğrularını belirleme
Noktalı ya da kareli kâğıt üzerinde kaplama örüntüleri oluşturma
Standart ölçme birimleri ile standart olmayan birimler arasında ilişki kurma
Lira ve kuruş ilişkilerine dayalı problemler çözme, kurma
Kilogram ve gram ilişkisine dayalı tahmin çalışmaları yapma, problemler çözme, kurma
Litre ve yarım litre ile ilgili tahmin çalışmaları ve ölçme yapma, problem çözme, kurma
Geometrik şekillerin kenar ve çevre uzunluklarının belirlenmesi
Sütun grafiği ile tablo ve diğer grafiklerde yer alan verilerle ilgili problemler çözme, kurma konularında edinimleri güçlendirmek amacıyla kalıcı öğrenme ortamları yapılandırılmaktadır.

4. SINIF
4. sınıflarda MEB öğretim programlarına uygun olarak yapılandırılan ders programları doğrultusunda matematik ders içerikleri de öğrenci ihtiyaçları, farklılıkları dikkate alınarak hazırlanmış olup genişletilmiş haftalık planlama doğrultusunda yürütülmektedir.

Öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri, dersi sevmeleri önemsenmekte bu nedenle ders içerikleri oluşturulurken oyun ve eğlenceli aktivitelere yer verilmektedir.

Sayılar ve İşlemler öğrenme alanında öğrencilerin: doğal sayılara yönelik kazanımları edinmeleri ve matematik ifadelerini modellerle göstermeleri, kavramlar arasında anlam ilişkilerini kurmaları ve bu ilişkileri matematiksel ifadelere dönüştürmeleri, dört işlem becerilerine hız kazandırmaları, problem çözme ve problem kurma yetkinliklerini geliştirmeleri matematik öğretim sürecinin temelinde yer almaktadır.

Geometri alanında öğrencilerin uzamsal düşünme becerilerini geliştiren, mekân ve boyut kavramları arasındaki ilişkiyi kavramalarını somutlaştıran etkinliklere yer verilmektedir.

Ölçme öğrenme alanında alt öğrenme alanlarına yönelik zamanı ölçme, uzunlukları ölçme, tartma kavramlarının öğretiminde ve ölçme birimleri ile yapılan problem çözme ve kurma çalışmaları sırasında tahmin çalışmalarına, öğrencinin tahminler ve sonuç arasındaki ilişkiyi değerlendirmesine, bunu yazılı ve sözlü olarak ifade etmesine önem verilmektedir.

Veri işleme öğrenme alanında öğrencilerin çeşitli verileri toplama ve bu verileri grafik halinde ifade etmeleri, buna dayalı olarak analiz yapmalarını sağlayacak etkinlik planlamaları yapılmaktadır. Olasılıkları tahmin etmeleri ve olasılık ifadelerini modelleyerek anlatabilmeleri sağlanmaktadır.

Öğrencilere matematik yetkinlikleri kazandırmak ve bu becerileri yaşantısında kullanabilen, analitik düşünebilen ve ifade edebilen, takım çalışmalarına aktif katılım sağlayan bireyler yetiştirmek matematik dersinin temel amacıdır.
Atatürk Köşesi

Ansolon