1. SINIF
1. sınıflarda “Türkçe” dersinde temel amacımız; öğrencilerimizin Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayan etkili bir ana dil öğretimidir.
”Bütünleştirilmiş” bir yaklaşımla yapılandırdığımız anadil çalışmaları; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu gibi dilsel etkileşim alanlarını kapsamaktadır.
TED Atakent Kolejinde ilk okuma yazma öğretimi, temel düzeyde okuma ve yazma becerileri ile sınırlı değildir. Öğrencilerin zihinsel becerilerinin geliştirilmesinde de ilk okuma yazma öğretiminin önemli bir işlevi vardır.
İlk okuma yazma öğretiminde “Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi” yaklaşımı temel alınır. Anlamlı bütün oluşturacak sesler verildikten sonra hecelere, hecelerden sözcüklere ve daha sonra tümcelere geçilir. Her sınıfta başlatılan “Okuma Projesi” ile sürece katkı sağlanır, zümre öğretmenleri tarafından hazırlanan etkinliklerle öğrencilerin derse aktif katılımı hedeflenir.

1. sınıfı bitiren öğrencilerimizin;
 • Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanabilen,
 • Okumayı yazmayı bilen,
 • Okuduklarını anlamlandıran,
 • Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunan,
 • Okumanın keyfine varabilen,
 • Kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen bireyler olmaları beklenmektedir.

2. SINIF
2. sınıflarda “Türkçe” dersinde beş temel beceri olan; dinleme, okuma, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu alanları; düşünme, anlama, sorgulama, sıralama, sınıflandırma gibi zihinsel becerilerle desteklenir. Tematik yaklaşımla okuma ve yazma kazanımları metin içi, metin dışı ve metinler arası okuma yoluyla anlam oluşturmayı sağlayacak şekilde yapılandırılır.
Tüm çalışmalarda öğrenci merkezli yaklaşım esas alınarak diğer disiplinlerle ve günlük yaşamla ilişkilendirmeler yapılır. Öğrenmeyi içselleştirmiş ve öğrenmeye her zaman ihtiyaç duyan bireylerin yetişmesine katkıda bulunularak, öğrencilerimizin bağımsız öğrenme becerileri geliştirilir.
Sürekli ve düzenli okuma alışkanlığı kazandırmak ve sözcük dağarcıklarının zenginleşmesini sağlamak amacıyla 2.sınıf düzeyinde “Meşalelerin Işığında” okuma projesi uygulanmaktadır.
2. sınıfı bitiren öğrencilerimizin;
 • Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanabilen,
 • Dinlediklerini ve izlediklerini anlayıp yorumlayabilen,
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştiren,
 • Etkili iletişimde dinleme becerilerini kullanabilen,
 • Farklı metin türlerini okurken vurgu ve tonlamaya dikkat eden,
 • Yaptığı sunumlarda konuşmalarını beden diliyle destekleyen,
 • Okuma alışkanlığı ve zevkini kazanarak sözcük dağarcığını zenginleştiren bireyler olmaları beklenmektedir.

3. SINIF
3. sınıflarda Türkçe öğretimi sürecinde, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri temel dil becerileri yanında zihinsel becerilerini de pekiştirmeleri, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Türkçe dersleri, diğer disiplinler ve günlük hayatla ilişkilendirilerek planlanır. Öğrencilerimize Türk dilinin kurallarını benimsetmek amacıyla Türkçenin dil bilgisi ve yazım kurallarına ait kazanımları belli bir düzeye uygun bir yapılandırılmayla; dil bilgisi kuralları, metinler aracılığıyla sezgisel öğrenme yöntemi kullanılarak verilmektedir.
Yıl içinde devam eden okuma projesi ile haftada bir saat kütüphanede yapılan derslerde; yazar, kitap ve okur üçlemesini içine alan etkinlikler düzenlenmekte öğrencilerimize kitap sevgisi ve okuma kültürü kazandırılmaktadır.

3. Sınıfı bitiren öğrencilerimizin;
 • Türkçeyi seven doğru ve özenli kullanabilen,
 • Okuduklarını anlayan, çıkarımlar yapabilen
 • Sorgulayan, sıralayan, sınıflandırma yapabilen,
 • Eleştirel düşünebilen,
 • Duygu ve düşüncelerini, bir konudaki görüşlerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade edebilen,
 • Estetik ve sanatsal değerlere karşı farkındalık geliştiren bireyler olmaları beklenmektedir.

4. SINIF
4. sınıflarda Türkçe derslerimizde öğrencilerin öğrenme öğretme sürecine aktif katılımı sağlanır. Öğrenciler kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları konusunda teşvik edilir. Öğrencilerin öğrendiklerini, içinde yaşadıkları sosyokültürel ve çevresel durumlarla ilişkilendirmelerine imkân sağlayan, aktif olarak katılabilecekleri etkinlik ve çalışmalara yer verilir.
Dinlediklerini, okuduklarını anlama; yorum gücünü artırma ve dil kurallarını benimseme gibi temel amaçlar doğrultusunda Türkçe öğretimi yapılır.
Öğrencilerimizin dinleme, konuşma ve iletişim becerilerini etkin kılan, “Serbest Kürsü” etkinliklerimiz ile öz benlik algılarının gelişimi desteklenir.
Proje çalışmalarıyla; öğrencilerin verileri toplama, organize etme, sınıflama, elde ettikleri bulguları yazma, düzenleme ve sunum becerileri geliştirilir.
Okuma alışkanlığını kalıcı hale getirmek amacıyla; kütüphane etkinlikleri, yazar atölyeleri, güdümlü kitap okuma çalışmaları ile okuma projeleri, süreci tamamlayan etkinliklerdir.
4.sınıfi bitiren öğrencilerimizin;
 • Anadilini doğru ve etkin kullanabilen
 • Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendiren ve sorgulayan,
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştiren,
 • Duygu ve düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sözlü ve yazılı olarak etkin bir biçimde ifade edebilen,
 • Yazılarında mesajlara yer veren,
 • Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini etkin uygulayan,
 • Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark edebilen bireyler olmaları beklenmektedir.
Atatürk Köşesi

Ansolon