Kimya; yaşamın her alanında karşılaştığımız ve çevremizdeki olayları düzenleyen bir bilim dalıdır. Yaşamın içinde her olayın bir kimyasal yönü vardır.

Kimya gözlemlere dayanan bir bilim dalı olup sistematik yaklaşım gerektiren bir düşünce süreci içerir. Amacımız, öğrencinin olguları ezberlemek yerine bu düşünce sürecini anlamasıdır. Problem çözerken; teorik bilginin ezbere kullanılması yerine, adım adım ve mantıklı bir yaklaşım yerleştirilmeye çalışılır. Kimya dersleri, öğrencilerin entelektüel bilgi dağarcığının gelişmesini; bilimin, doğal ve yapay kaynakların daha etkin anlaşılmasını sağlamaktadır.

Okulumuzda Kimya dersleri bilimsel iletişim, laboratuvar ve analitik düşünme becerilerinin gelişiminin yanı sıra, Kimya bilgisinin derinleşmesine olanak sağlayarak günlük hayata aktarımının kavranmasını sağlar.

Ders değerlendirmeleri; sınıf içi katılım, derste not alma, laboratuvar becerileri, yazılan deney raporları, izleme sınavları, verilen çalışma kâğıtlarının tamamlanması, verilen tüm ödevlerin yapılması baz alınarak yapılır. Ders notu, performans notları ve yazılı sınav notlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

 

Fen Derslerinin Ortak  Hedefleri

-Bilimsel okur-yazarlığı geliştirmek;
-Veri toplayan ve topladığı bu verileri analiz eden, sonuçlarını yorumlayarak geliştiren nesiller yetiştirmek;
-Bilimin doğası üzerinde farkındalık yaratmak;
-Üretken, eleştirel düşünen ve sorun çözen öğrenciler yetiştirmek;
-İş birliği içinde çalışabilen sosyal bireyler yetiştirmek;
-Teknolojiyi etkin bir biçimde kullanan nesiller yetiştirmek;
-Delillere ve ispata dayanarak iddiaları gerekçelendirmek, değerlendirmek ve bilimsel bilgiyi paylaşmak;
-Laboratuvarları aktif olarak kullanmalarını desteklemek;
-Bilimsel etiği önemseyen ahlaklı nesiller yetiştirmek;
-21. yüzyılın gerekliliklerine hazırlanmalarını sağlamak;
-Doğaya karşı bilinçli, doğayı ve tüm canlıları seven ve saygı duyan,  yardımsever ve yapıcı sistem içerisinde çevresini iyi anlayan bireyler yetiştirmek;
-Gözlem yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak;
-Doğru soruyu sormaya teşvik etmek;
-Doğada gerçekleşen olayları objektif olarak algılama ve yorumlama gibi öğretilere sahip olmalarını sağlamak;
-Çevre sorunlarına duyarlı, sürdürülebilir dünya kavramını anlayan ve içselleştiren, çeşitli görüşleri kritik edebilen bakış açısına sahip olmalarını sağlamak;
-Proje üretmelerini teşvik ederek ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımlarını desteklemek;
-Bilim Olimpiyatlarına katılmaları için akademik altyapılarını güçlendirmek;
-Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek;
-Akademik olarak altyapısı güçlü öğrenciler yetiştirmek
-Öğrencilerimizi iyi üniversite ve bölümlere yerleştirmek

Atatürk Köşesi

Ansolon