İngilizceTED Atakent Kolejinde 3 ve 4 yaş öğrencilerine “Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı” uygulanır. Yabancı dil eğitiminde çocuklara İngilizceyi sevdirmek, başka bir dilin varlığının farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmak amaçlanır.. Bu amaç doğrultusunda etkinliklerde çocukların en iyi ve en kalıcı şekilde yaparak ve yaşayarak öğrendikleri göz önünde bulundurularak harekete dayalı aktiviteler (Total Physical Response/TPR), eğlenirken ve oynarken İngilizce öğrenebilecekleri uygulamalar yer alır. Basit konuşma kalıplarının yanı sıra renk, şekil, sayı ve zıt kavramları, günlük yaşantılarında karşılaştıkları varlıkların adları ve özelliklerini eğlenerek ve oynayarak öğretmelerine destek verilir.
Hazırlık sınıfı 5 yaş öğrencilerine ise “Çift Dilli Eğitim Programı” uygulanır. Gelişim çağındaki bir bireyin aynı anda iki dili öğrenmesi doğru desteklendiğinde ana dili öğrenmesi kadar normal bir şekilde ilerler. Birey iki dili ya doğal süreçte ebeveynlerden birinin bu dili eş zamanlı kullanması ile ya da 3 yaşından itibaren ilk öğrendiği dille eş zamanlı olarak verilen bir eğitim süreci ile geliştirir. İkinci dilin ediniminde süreci etkileyen birkaç önemli unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar; ikinci dile başlama yaşı, maruz kalma süresi ve yoğunluğudur. Yapılan tüm araştırmalar; ikinci dile başlama yaşının “7” yaşın altında olduğunda, kazanımların ana dile yakın olduğunu kanıtlamaktadır. Dile maruz kalma süresi öğrenilen tüm diğer beceriler gibi sonucu etkilerken öğrenme sürecinin kalitesi de dil gelişimini olumlu yönde desteklemektedir.
TED Özel Atakent Anaokulu 5 yaş öğrencilerinin çift dilli programında tüm günü anaokulu öğretmenleri ve İngilizce öğretmenleri ile geçirir, İngilizce yıllık ders programı anaokulu ders programı ile paralel işlenir. İngilizce programında, öğrencilerin ana dillerinde gördüğü kavramları pekiştirmek ve aynı zamanda öğrenciye ikinci dilde bir güven duygusu yaratmak amaçlanmaktadır. “Çift Dilli Program”ın en temel hedefi ise öğrencilerin her iki dilde kendilerini ifade edecekleri bir ortam sağlamaktır.
Öğrencilerimizin her iki dilde de konu takibi yapmalarını, neden sonuç ilişkisi kurarak olaylar arasında bağlantı kurmalarını kolaylaştıran; farklı kültürel gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi edinmelerini sağlayan; akademik, sosyal ve bireysel gelişimine katkı sağlayan bu program, öğrencilerimizin İngilizce altyapısı için büyük önem taşımaktadır.

EĞİTİM PROGRAMI
Eğitim programımız; öğrencilerin bireyselliklerini ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, duygusal ve zihinsel potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlamayı ayrıca onları duygusal, zihinsel ve sosyal açıdan ilköğretime hazırlamayı amaçlamaktadır. Anaokulu’muzda; zekanın birden çok faktörü olduğu gerçeği üzerinde çalışan Howard Gardner’ın “Çoklu Zeka Teorisi”nden geliştirilmiş olan “Aktif Öğrenme Modeli” ile “MEB Okulöncesi Eğitim Programı”, “Reggio Emilio”, “GEMS”, “High Scope”, “Montessori”,”High Scope”,”Head Start’ gibi okul öncesi döneme yönelik yaklaşımlardan faydalanarak TED Bilim Kurulu’nun denetiminde hazırlanan özgün “TED Müfredatı” uygulanmaktadır. Esneklik ilkesini benimseyen, yeniliklere açık, yaratıcı düşünmeyi destekleyen, problem çözme becerilerine dayanan, neden – sonuç ilişkilerini kullanarak karar verme becerisini geliştiren bir yaklaşım kullanılmaktadır. Okulumuzda izlediğimiz eğitim programları, geçici yeniliklerle değil, alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyerek, kültürel özelliklerimizle örtüştürerek, öğrencilerimizin gelişim süreçleri ve bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak harmanlanmaya özen gösterilmektedir. Bireysel özellikler öğrencilerin kendilerine özgü büyüme ve gelişme eğrilerini, öğrenme stillerini, kişilik özelliklerini, ailenin tutumlarını ve çevresel yaklaşımları kapsayan bir bütündür.
Programımızın temelini, çocukların gelişimsel özellikleri oluşturur. TED Özel Atakent Anaokulunda öğrencilerimizin tüm alanlardaki gelişimini zengin öğrenme ortamları ile daha üst düzeye çıkarmak hedefi ile hareket edilir. Öğrencilerin tüm gelişim alanlarında (Bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım) desteklenmesini sağlarken aynı zamanda öğrenme, merak ve duyularını, araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedeflenir.
Kendine güveni olan, başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, problemle karşılaştığında farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş; empati, iş birliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek programımızın odak noktasıdır.
TED Özel Atakent Anaokulunda eğitim etkinliklerinin tümü, öğrencilerin bireysel özellikleri dikkate alınarak çevresi, yaşıtları ile kuracağı ilişkileri ve etkileşimleri zengin ve kapsamlı kaynaklarla desteklenerek planlanır. Bu planlama çerçevesinde oluşturulan haftalık programlarda sınıf öğretmenleri ile yürütülen tema çalışmalarına ek olarak Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik, Yüzme, Satranç, Jimnastik, Modern Dans,Bale ve Halkoyunları gibi branş dersleri; temalar ile bağlantılı olarak yapılan alan gezileri, proje çalışmaları ve aile katılım etkinlikleri ile öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi desteklenir.
Çift Dilli Eğitim ile öğrencilerin İngilizce’yi diğer etkinliklerde de kullanmalarını ve duyarak içselleştirmelerini sağlamaktır. Her dönemin sonunda öğrencilerin, dönemden seçki etkinlikleri velilerine Türkçe ve İngilizce olarak sundukları portfolyo değerlendirmesi, ara dönemlerde öğrenci gelişimlerini gösteren ara karneler ve dönem ve yıl sonlarında branş öğretmenlerinin de doldurdukları gelişim raporları verilmektedir.
Atatürk Köşesi

Ansolon