Sosyal Bilgiler; tarih, coğrafya, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, psikoloji, felsefe, sosyoloji, ekonomi, hukuk, vatandaşlık ve insan hakları konularını içine alan, sosyal ve fiziki çevreyle etkileşimi geçmişten günümüze inceleyen bireyin toplumsal kimlik kazanmasında yardımcı olan disiplinlerin bütünüdür.


Sosyal Bilgiler dersi:

Öğrencileri, özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren,

Ulusal bilince sahip, Atatürk İlke ve İnkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin her yönden gelişmesindeki ve kalkınmasındaki yerini kavrayan,

Laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli, hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, tüm kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilen,

Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafî özelliklerini tanıyarak, insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimi açıklayan, bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde kullanan, düzenleyen ve geliştiren,

İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik, cumhuriyet kavramlarının tarihsel süreçlerini ve günümüz Türkiye’si üzerindeki etkilerini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenleyen,

Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyen, değişim ve sürekliliği algılayan bireyler olarak yetiştirmeyi hedef-lemektedir.
Atatürk Köşesi

Ansolon