Tarih derslerindeki ilk amacımız Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamaktır.

Tarih öğretimindeki hedeflerimiz;

 • Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazandırmak,
 • Geçmişten bugüne insanlığın birikimli mirasını kavramayı sağlamak,
 • Tarihsel empati kurabilme beceresine sahip olmak,
 • Birincil ve ikincil kaynaklarda yer alan kanıtları belirleme, analiz etme, yorumlama ve değerlendirmeyi içeren tarih okuryazarlığı becerilerini geliştirmek,
 • İnsanlık/dünya, Türk ve Türkiye (Anadolu) tarihinin farklı dönemlerini anlamak için gereken kavram, olay, olgu, kişi ve kurum bilgisini kazandırmak,
 • Belirli bir tarihî olay ya da olgunun farklı bakış açıları veya tarih görüşleri doğrultusunda çeşitli biçimlerde değerlendirilip yorumlanabileceği konusunda farkındalık oluşturmak ve bu farklı anlayışlara saygı duyulmasını sağlamak,
 • Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavratarak öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk almalarını sağlamak,
 • Millî kimliğin oluşumunu, bu kimliği oluşturan unsurları ve millî kimliğin korunması gerekliliğini kavratmak,
 • Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak millî birlik ve beraberliğin önemini kavratmak,
 • Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
 • Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa hizmetlerini kavratmak,
 • Öğrencilerin kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklarını gidermek,
 • Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilmelerini sağlamaktır.

Tarih derslerinde öğrencilerimizde hedeflediğimiz bilişsel beceriler ise şöyledir;

 • Kronolojik düşünme becerisi
 • Tarihsel kavrama becerisi
 • Neden-sonuç ilişkisi kurma becerisi
 • Değişim ve sürekliliği algılama becerisi
 • Tarihsel analiz ve yorum becerisi
 • Tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma becerisi

Öğrencilerimizin konuları, sadece sınıf ortamında değil, müzeler ve tarihi mekânlarda öğrenmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilere, tarihsel anlatıları yazılı ve sözlü ifade ederken Türk dilini doğru ve etkili kullanma becerisi kazandırma hedefini taşımaktayız.

Atatürk Köşesi

Ansolon