Coğrafya derslerinde amacımız; hayatın içinden örnekler vererek ve görsel malzemeleri ön planda tutarak öğrencilerimizi gözlem yapan, araştıran ve sorgulama becerisine sahip gelişen ve değişen dünyada insan-mekân ilişkisini kurabilen, yurt ve dünya sorunlarına karşı duyarlı, sorumluluk alan, özgüven sahibi etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri topluma kazandırmaktır.

Coğrafya öğretiminin genel amaçları şunlardır:
1. İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır.
2. Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir.
3. Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavrar.
4. Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirir.
5. Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirir.
6. Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavrar.
7. Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirir.
8. Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavrar.
9. Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine varır.
10. Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümser.

Atatürk Köşesi

Ansolon